قطعنامه ۲۹۱ شورای امنیت - زبان‌های دیگر

قطعنامه ۲۹۱ شورای امنیت در ۱۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به قطعنامه ۲۹۱ شورای امنیت.

زبان‌ها