قطعنامه ۶۸/۲۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد - زبان‌های دیگر