لایحه اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ - زبان‌های دیگر