ماجراجویی‌های جیمی نوترون: پسر نابغه - زبان‌های دیگر