مامان بزرگ: پسر کو ندارد نشان از پدر - زبان‌های دیگر