ماکسیمیلیان دوم، امپراتور مقدس روم - زبان‌های دیگر