ماکسیمیلیان یکم، امپراتور مقدس روم - زبان‌های دیگر