متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکسان - زبان‌های دیگر