باز کردن منو اصلی

متغیر وابسته و مستقل - زبان‌های دیگر