متمم بیستم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا - زبان‌های دیگر

متمم بیستم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در ۱۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به متمم بیستم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا.

زبان‌ها