متمم بیست و دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا - زبان‌های دیگر