متمم نوزدهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا - زبان‌های دیگر