محمدعلی نجفی (سیاستمدار زاده ۱۳۳۵) - زبان‌های دیگر