مردگان متحرک (فیلم ۱۹۹۵) - زبان‌های دیگر

مردگان متحرک (فیلم ۱۹۹۵) در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به مردگان متحرک (فیلم ۱۹۹۵).

زبان‌ها