مردی که زن‌ها را دوست داشت (فیلم ۱۹۸۳) - زبان‌های دیگر