مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۲۰۱۹ - ۵۵ کیلوگرم مردان - زبان‌های دیگر

مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۲۰۱۹ - ۵۵ کیلوگرم مردان در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۲۰۱۹ - ۵۵ کیلوگرم مردان.

زبان‌ها