مغالطه تعمیم ناروا - زبان‌های دیگر

مغالطه تعمیم ناروا در ۱۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به مغالطه تعمیم ناروا.

زبان‌ها