مقطع‌نگاری رایانه‌ای با پرتو الکترون - زبان‌های دیگر