مورد غیرعادی دکتر جکیل و آقای هاید - زبان‌های دیگر