میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - زبان‌های دیگر