هاینریش ویلهلم گوتفرید فون والدایر-هارتس - زبان‌های دیگر