همانگونه که هستی (ترانه برونو مارس) - زبان‌های دیگر