باز کردن منو اصلی

هیدروکسیل‌آمونیوم نیترات - زبان‌های دیگر