پادشاه جابی - زبان‌های دیگر

پادشاه جابی در ۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به پادشاه جابی.

زبان‌ها