پایی لای در: بهترین‌های پینک فلوید - زبان‌های دیگر