پسر کو ندارد نشان از پدر - زبان‌های دیگر

پسر کو ندارد نشان از پدر در ۲۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به پسر کو ندارد نشان از پدر.

زبان‌ها