پیتر آگوست، دوک شولسویگ هولشتاین سوندربورگ بک - زبان‌های دیگر