پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای - زبان‌های دیگر