چطوری کی‌دی‌ئی۲ رو توی فری‌بی‌اس‌دی پچ می‌کنند؟ - زبان‌های دیگر