ژان زیگیسموند، انتخابگر براندنبورگ - زبان‌های دیگر