ژاپن در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۴ - زبان‌های دیگر