ژاپن در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۸ - زبان‌های دیگر