ژاپن در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۳۶ - زبان‌های دیگر