ژاپن در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۳۶ - زبان‌های دیگر

ژاپن در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۳۶ در ۱۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به ژاپن در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۳۶.

زبان‌ها