ژاپن در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۴ - زبان‌های دیگر