کابوی‌های لنین‌گراد به آمریکا می‌روند - زبان‌های دیگر