کارگروه خدمات پیشگیرانه در ایالات متحده - زبان‌های دیگر