کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی ایران - زبان‌های دیگر