کرنلیوس رودولفوس تئودوروس کراینهوف - زبان‌های دیگر