کلئوپاترا (فیلم ۱۹۱۲) - زبان‌های دیگر

کلئوپاترا (فیلم ۱۹۱۲) در ۱۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به کلئوپاترا (فیلم ۱۹۱۲).

زبان‌ها