کلروتری‌فلوئورومتان - زبان‌های دیگر

کلروتری‌فلوئورومتان در ۱۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به کلروتری‌فلوئورومتان.

زبان‌ها