کمک‌های فرانسه به عراق در جنگ ایران و عراق - زبان‌های دیگر