کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل - زبان‌های دیگر