کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران - زبان‌های دیگر