گرهارد شرودر (اتحادیه دموکرات مسیحی) - زبان‌های دیگر