گروه توسعه جنگاوری ویژه نیروی دریایی - زبان‌های دیگر