گری‌ستوک: افسانه تارزان، ارباب گوریل‌ها - زبان‌های دیگر