گویا، روایتی از تنهایی - زبان‌های دیگر

گویا، روایتی از تنهایی در ۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به گویا، روایتی از تنهایی.

زبان‌ها