۱-کلرو-۱٬۱-دی‌فلوئورواتان - زبان‌های دیگر

۱-کلرو-۱٬۱-دی‌فلوئورواتان در ۱۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به ۱-کلرو-۱٬۱-دی‌فلوئورواتان.

زبان‌ها