(۱٬۲٬۵٬۶-تترا هیدرو پیریدین-۴-یل) متیل فسفینیک اسید - زبان‌های دیگر