ویکی‌پدیا:اجماعات قهوه‌خانه

با توجه به اینکه تعدادی از اجماع‌های ویکی در قهوه‌خانه انجام می‌شود و احتمال فراموشی آن بعد از مدتی وجود دارد و این موارد جایی لیست نمی‌شوند سعی شده این موارد را به همراه لینک آن در این پروژه قرار داده شود تا بتوان به راحتی به آن ارجاع داد.

قهوه‌خانه اجرایی (تا۲۰)ویرایش